O Kancelarii

 

Zgodnie z ustawą o komornikach sądowych i egzekucji z dnia 29 sierpnia 1997 roku komornik sądowy to funkcjonariusz publiczny działający przy sądzie rejonowym. Wykonuje on czynności egzekucyjne w sprawach cywilnych i innych przekazanych na mocy obowiązujących przepisów.
Komornicy naszej kancelarii pełnią czynności osobiście w zakresie wykonywania orzeczeń sądowych, tytułów wykonawczych i nie tylko. Każdy komornik przy pełnieniu swoich czynności jest niezawisły i podlega jedynie orzeczeniom sądowym oraz zapisom ustawy. Nadzór nad działalnością komornika sprawuje prezes sądu rejonowego. Nadzór ten polega m.in. na ocenie szybkości i rzetelności prowadzonych spraw, kontroli prowadzeniu rachunkowości kancelarii, badaniu kultury pracy i nie tylko.

Komornicy realizują takie zadania jak:

  • przeprowadzenie spisu inwentarza, sporządzenie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem postępowania
  • wykonanie orzeczeń w sprawach o roszczenia (pieniężne i niepieniężne), zabezpieczenie roszczeń oraz innych tytułów wykonawczych i egzekucyjnych
  • doręczanie zawiadomień sądowych, obwieszczeń, zażaleń i innych dokumentów z oznaczeniem daty i za potwierdzeniem odbioru
  • weryfikowanie istnienia i treści tytułów wykonawczych wydanych w postępowaniu elektronicznym
  • sprawowanie urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi licytacjami publicznymi – na wniosek organizatora licytacji.

Czynności te prowadzone są przy wykorzystaniu nowoczesnych systemów informatycznych jak np. CEPIK, OGNIVO, PUE ZUS, CBDKW, System Informatyczny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych KSI ZUS czy też Centralna Baza Danych PESEL. Umożliwia to szybki dostęp do danych dłużnika, a także komunikację z bankami i urzędami w zakresie prowadzonych czynności egzekucyjnych.
Za prowadzenie powyższych czynności, jak i innych wymienionych w ustawie pobieramy opłaty egzekucyjne.


Kancelaria Komornika Sądowego w Częstochowie - Aneta Szczepańska
ul. Małopolska 40AA, 42-218 Częstochowa | tel: 343 144 055, 343 243 041 | email: czestochowa.szczepanska@komornik.pl