W dniu 18 listopada, podczas wykonywania czynności, we własnej kancelarii, została brutalnie zamordowana jedna z Naszych Koleżanek, Komornik przy Sądzie Rejonowym w Łukowie, Ewa Kochańska. Łączymy się myślami z Rodziną Naszej Koleżanki, mając jednocześnie świadomość, iż mogło to spotkać każdego z nas. Jako komornicy sądowi uważamy, że niezbędna jest nasza stanowcza reakcja na ten bestialski czyn. W geście protestu przeciwko wszelkim przejawom agresji wobec komorników sądowych i ich pracowników, w najbliższy poniedziałek, 21 listopada 2022 roku oraz w dniu pogrzebu Naszej Koleżanki, kancelarie pozostaną zamknięte i nie będą wykonywać żadnych czynności o charakterze zewnętrznym, jak na przykład, odbieranie poczty, dokonywanie przelewów, wydawanie zaświadczeń itp., a przez cały tydzień nie będziemy przyjmować stron postępowań.

O Kancelarii

 

Zgodnie z treścią Art. 8 ust. 2 Ustawy z 22 marca 2018 r.o komornikach sądowych, rewirem komorniczym jest obszar właściwości sądu rejonowego, przy którym działa komornik, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Aneta Szczepańska jest właściwa do działania na całym obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Częstochowie.

Komornicy realizują takie zadania jak:

  • przeprowadzenie spisu inwentarza, sporządzenie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem postępowania
  • wykonanie orzeczeń w sprawach o roszczenia (pieniężne i niepieniężne), zabezpieczenie roszczeń oraz innych tytułów wykonawczych i egzekucyjnych
  • doręczanie zawiadomień sądowych, obwieszczeń, zażaleń i innych dokumentów z oznaczeniem daty i za potwierdzeniem odbioru
  • weryfikowanie istnienia i treści tytułów wykonawczych wydanych w postępowaniu elektronicznym
  • sprawowanie urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi licytacjami publicznymi – na wniosek organizatora licytacji.

Czynności te prowadzone są przy wykorzystaniu nowoczesnych systemów informatycznych jak np. CEPIK, OGNIVO, PUE ZUS, CBDKW, System Informatyczny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych KSI ZUS czy też Centralna Baza Danych PESEL. Umożliwia to szybki dostęp do danych dłużnika, a także komunikację z bankami i urzędami w zakresie prowadzonych czynności egzekucyjnych.

Na podstawie art. 10 ust.1 Ustawy z 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych, na wniosek wierzyciela, w sprawach z zakresu wykonywania orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego oraz w sprawach o wykonanie wykonywanie innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności; komornik ma prawo działać na obszarze właściwości sądu apelacyjnego.

Wierzyciel, dokonując wyboru komornika winien złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji wraz z oświadczeniem, że korzysta z prawa wyboru komornika. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego.
Komornik Sądowy Aneta Szczepańska jest uprawniona do przyjmowania wniosków o prowadzenie egzekucji poza rewirem.


Kancelaria Komornika Sądowego w Częstochowie - Aneta Szczepańska
ul. Małopolska 40AA, 42-218 Częstochowa | tel: 343 144 055, 343 243 041 | email: czestochowa.szczepanska@komornik.pl