Licytacje komornicze nieruchomości

 

Na stronie naszej kancelarii znajdą Państwo szczegółowe informacje o aktualnie prowadzonych czynnościach. Są to planowane w najbliższym czasie licytacje komornicze nieruchomości. Informacje te podawane są do publicznej wiadomości na podstawie art. 953 kpc.

Obwieszczenia zawierają takie informacje jak data i godzina licytacji komorniczej, miejsce (zazwyczaj jest to budynek sądu rejonowego), suma oszacowana, cena wywołania, wartość wymaganej rękojmi oraz warunki jej wpłaty, a także opis nieruchomości (powierzchnia, standard, rodzaj zabudowania, stan techniczny, itp.). Do publicznej wiadomości podaje się ponadto nazwisko właściciela nieruchomości (dłużnika).

Nieruchomości można oglądać przed przetargiem w dniach i godzinach wyznaczonych w obwieszczeniu. Do wglądu osób zainteresowanych pozostają również akta postępowania egzekucyjnego.


I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI -Częstochowa ul. Leśna 161 .termin 09.11.2022r.

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW CZ1C/00065093/3
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Aneta Szczepańska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 09-11-2022 r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Częstochowie 42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 23/35, w sali nr 22 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej o pow. 1329 m2, obejmującą działkę niezabudowaną nr 306/15,
należącej do dłużnika: Agata Krupska,
położonej: 42-200 Częstochowa, Leśna 161,
dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW CZ1C/00065093/3 [NKW: CZ1C/00065093/3]

Suma oszacowania wynosi 75 400,00 zł.
Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 56 550,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 540,00 zł. Rękojmia może być również złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Częstochowie
92 10201664 3062 0000 2006 5818
z zaznaczeniem „XV Co 105/22, Komornik Szczepańska,”
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 23/35 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


II LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI :42-231 Mykanów, Cykarzew Północny .Termin 12.12.2022r.

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW CZ1C/00116106/1
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Aneta Szczepańska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 12-12-2022r. o godz. 11:20 w Sądzie Rejonowym w w Częstochowie, 42-200 CZĘSTOCHOWA, ul. Dąbrowskiego 23/35, sala 22, odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej niezabudowanej, opisanej w ewidencji gruntów jako grunty orne oraz grunty pod rowami; o łącznej powierzchni 0,4590 ha, należącej do dłużnika: Wiesław Jarzębski
położonej: 42-231 Mykanów, Cykarzew Północny,
dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW CZ1C/00116106/1 [NKW: CZ1C/00116106/1]
Suma oszacowania wynosi 12 378,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 8 252,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 237,80 zł.
Rękojmia może być również złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Częstochowie 31 10201664 3062 0000 2006 3521 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg z dopiskiem: „Komornik Sądowy Aneta Szczepańska XV Co 471/22”
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 23/35: odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


II LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI : 42-200 Częstochowa, Filomatów 44, działka 13/47 .Termin 15.11.2022r.

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI ORAZ BUDYNKU STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ
nr KW CZ1C/00109643/5

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Aneta Szczepańska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 15-11-2022 r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Częstochowie, mającego siedzibę przy ul. Dąbrowskiego 23/35, w sali nr 22, odbędzie się druga licytacja wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,1827 ha oraz budynku produkcyjno-magazynowego, dwukondygnacyjnego, niepodpiwniczonego, o pow. użytkowej 1 405,37 m2, stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności
należących do dłużnika: Dantex Sp. z o.o.,
położonej: 42-200 Częstochowa, Filomatów 44, działka 13/47,
dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW CZ1C/00109643/5 [NKW: CZ1C/00109643/5]
Suma oszacowania wynosi 2 191 860,00 zł (z VAT), zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 461 240,00 zł (z VAT).
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 219 186,00 zł. Rękojmia może być również złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Częstochowie
45 10201664 3062 0000 7001 0121
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg
z zaznaczeniem: „XVCo 108/22 Komornik Sądowy Aneta Szczepańska”
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 23/35, protokół opisu i oszacowania, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.


I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI :42-233 Mykanów, Lubojna, ul. Gajowa 24,22, ul Zielona 23. Termin 12.12.2022r.

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW CZ1C/00127783/0, CZ1C/00074154/5, KW CZ1C/00117402/3
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Aneta Szczepańska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 12-12-2022r. o godz. 11:00 w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, 42-200 CZĘSTOCHOWA, ul. Dąbrowskiego 23/35, w sali nr 22 odbędzie się druga licytacja nieruchomości składających się z zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy produkcyjno – usługowej i gospodarczej dla rolnictwa. Nieruchomości obejmują działki gruntu stanowiące funkcjonalną całość gospodarczą: działkę gruntu numer 54/4 o powierzchni 0,7625 ha, działkę gruntu numer 54/1 o powierzchni 0,1217 ha, działkę gruntu numer 53 o powierzchni 0,0540 ha;
należących do dłużnika: Kordian Kubat
położonych: 42-233 Mykanów, Lubojna, ul. Gajowa 24,22, ul Zielona 23.
dla których Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerach KW CZ1C/00127783/0, KW CZ1C/00074154/5, KW CZ1C/00117402/3

Suma oszacowania wynosi 2 867 100,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 911 400,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 286 710,00zł. Rękojmia może być również złożona, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Częstochowie 17 10201664 3062 0000 7000 7521 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg z zaznaczeniem:
„sygn. XVCo 356/21, Komornik Sądowy Aneta Szczepańska”
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 23/35: odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Kancelaria Komornika Sądowego w Częstochowie - Aneta Szczepańska
ul. Małopolska 40AA, 42-218 Częstochowa | tel: 343 144 055, 343 243 041 | email: czestochowa.szczepanska@komornik.pl