Licytacje komornicze nieruchomości

 

Na stronie naszej kancelarii znajdą Państwo szczegółowe informacje o aktualnie prowadzonych czynnościach. Są to planowane w najbliższym czasie licytacje komornicze nieruchomości. Informacje te podawane są do publicznej wiadomości na podstawie art. 953 kpc.

Obwieszczenia zawierają takie informacje jak data i godzina licytacji komorniczej, miejsce (zazwyczaj jest to budynek sądu rejonowego), suma oszacowana, cena wywołania, wartość wymaganej rękojmi oraz warunki jej wpłaty, a także opis nieruchomości (powierzchnia, standard, rodzaj zabudowania, stan techniczny, itp.). Do publicznej wiadomości podaje się ponadto nazwisko właściciela nieruchomości (dłużnika).

Nieruchomości można oglądać przed przetargiem w dniach i godzinach wyznaczonych w obwieszczeniu. Do wglądu osób zainteresowanych pozostają również akta postępowania egzekucyjnego.


I e-LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI : Mykanów , Cykarzew Północny termin 22.07.2024-29.07.2024r.

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW CZ1C/00116106/1

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Aneta Szczepańska podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 22.07.2024r. o godz. 10:00 rozpocznie się w trybie art.9844§4 kpc pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następującej nieruchomości :

nieruchoość gruntowa położona w Mykanów, Cykarzew Północny,
dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW CZ1C/00116106/1 [NKW: CZ1C/00116106/1]

Opis nieruchomości :
Działka nr 372 k.m. 4 o pow. 0,0790 ha posiada kształt wydłużonego prostokąta o długości ok. 200m i szerokości ok. 4 m. Działka oznaczona w ewidencji gruntów jako grunty orne klasy V i VI. Teren działki zadrzewiony jest samosiewem drzew i krzewów, głównie sosny i brzozy, stanowi odłogujące grunty orne. Działka jest nieogrodzona i nie posiada dostępu do sieci uzbrojenia terenu.

Działka nr 453 k.m. 4 o pow. 0,0490 ha posiada kształt wydłużonego prostokąta o długości ok. 136m i szerokości ok. 4 m Działka oznaczona w ewidencji gruntów jako grunty orne klasy VI, lasy klasy V i grunty pod rowami. Teren działki zadrzewiony jest samosiewem drzew i krzewów, głównie sosny i brzozy, stanowi odłogujące grunty orne, las oraz rów. Działka jest nieogrodzona i nie posiada dostępu do sieci uzbrojenia terenu. Działka porośnięta jest roślinnością leśną na powierzchni 0,0050 ha.

Działka nr 741 k.m. 6 o pow. 0,3310 ha posiada kształt wydłużonego prostokąta o długości ok. 315m i szerokości ok. 11 m.Działka oznaczona w ewidencji gruntów jako grunty orne klasy V, łąki trwałe klasy IV oraz grunty pod rowami. Teren działki stanowi odłogujący grunt orny porośnięty trawą, samosiewem krzewów, drzew (głównie brzozy) oraz rowy.

Suma oszacowania wynosi 12.378,00zł
cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 9.283,50zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1.237,80zł.
Rękojmię należy uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Częstochowie 54 10201664 3062 0000 2000 4422.

Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Uczestnictwo w przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem https://elicytacje.komornik.pl/  oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem. Licytant składa rękojmię najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, a jeżeli bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, to przedkłada dodatkowo swoje umocowanie. Udział jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. 
Na podstawie art.  9864 §  2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. 
Licytacja wyżej wymienionej nieruchomości odbywa się w trybie elektronicznym rozpocznie się 22.07.2024r. o godz. 10:00 i   zakończy się w dniu:  29.07.2024 o godzinie: 10:00. Na podstawie art. 9867po § 31 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia. 
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 
Zgodnie z art.  976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


II LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI :Okrzei70/13 , Częstochowa . Termin 25.06.2024r. godz. 12:30

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW CZ1C/00086389/8

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Aneta Szczepańska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25.06.2024r. o godz. 12:30 w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, 42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 23/35 w sali nr 22, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku wielorodzinnym. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 50,44 m2. Lokal położony jest na parterze budynku oraz składa się z pokoju, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc. Do lokalu przynależy pomieszczenie piwniczne o pow. 7,88 m2.
Lokal mieszkalny należy do dłużnika: Eduard Mkrtchyan
Adres lokalu: 42-200 Częstochowa, ul. Okrzei 70/13, dla którego Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW CZ1C/00086389/8.

Suma oszacowania wynosi 271 200,00zł
zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 180 800,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 27 120,00zł.

Rękojmia może być również złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Częstochowie 67 10201664 3062 0000 2002 2618 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, z zaznaczeniem sygnatur:
KM 226/18,XV Co 585/23
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:30 do godz. oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Częstochowie przy ul. św. Rocha 90 pok. odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


II LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI :Mstów , Kobyłczyce 14.06.2024r. o godz. 10:00

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW CZ1C/00031685/3
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Aneta Szczepańska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 14-06-2024r. o godz. 10:00 w Sąd Rejonowy w Częstochowie ul. Dąbrowskiego 23/35 sala 22 odbędzie się druga licytacja 1/4 części należącej do dłużnika: Grzegorz Rozpondek
Nieruchomoć gruntowa o pow. 4,3576 ha ,gmina Mstów obręb 0010 Kobyłczyce nr 18 obejmujące działki nr.ewidencyjny 406/2,799/1,854/1,895/1,450,871,881,376,407 położonej: 42-244 Mstów, Kobyłczyce, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW CZ1C/00031685/3 [NKW: CZ1C/00031685/3]
Suma oszacowania wynosi 71 850,00zł,
zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 47 900,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 185,00zł. Rękojmia może być również złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Częstochowie 56 10201664 3062 0000 2000 3222 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. tj.13-06-2024 r.
z dopiskiem „XVCo1203/23,Kmp 8/17”
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI : Pużaka 11/26, Częstochowa w dniu 24-05-2024r. o godz. 09:30

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW CZ1C/00125076/7

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Aneta Szczepańska na podstawie
art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 24-05-2024r. o godz. 09:30 w Sąd Rejonowy w Częstochowie ul. Dąbrowskiego 23/35 sala 22 odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego w postaci spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego o pow. użytkowej 64,30m2. Lokal usytuowany na drugim piętrze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym składającym się z 5 kondygnacji naziemnych oraz jednej podziemnej. Lokal składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, wc oraz przedpokoju.
należącego do dłużnika: Marta Kielar, Wojciech Kielar
położonego: 42-200 Częstochowa, ul. Pużaka 11/26,
wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielnia Mieszkaniowa Północ .
dla którego Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW CZ1C/00125076/7 [NKW: CZ1C/00125076/7]

Suma oszacowania wynosi 333 800,00zł,
cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 250 350,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 33 380,00zł.

Rękojmia może być również złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Częstochowie 04 10201664 3062 0000 2001 5022 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg z zaznaczeniem sygn XV Co 1048/22

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Częstochowie przy ul. św. Rocha 90 pok. odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


II LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI położona:42-244 Cegielnia, ul. Mstowska 7, gm. Mstów, Termin 10.05.2024r. godz. 11:00

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI 1/2 NIEWYDZIELONEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI nr KW CZ1C/00048563/4
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Aneta Szczepańska na podstawie
art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 10-05-2024r. o godz. 11:00 w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, 42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 23/35, sala 22, odbędzie się druga licytacja ułamkowej – 1/2 niewydzielonej części nieruchomości gruntowej należącej do dłużnika: Bartłomiej Knysak,
położonej: 42-244 Cegielnia, ul. Mstowska 7, gm. Mstów,
dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW CZ1C/00048563/4 [NKW: CZ1C/00048563/4]
Przedmiotem licytacji jest udział 1/2 w nieruchomości gruntowej, położona w woj. śląskim, w powiecie częstochowskim, w gminie Mstów, obręb 0004 Cegielnia przy ul. Mstowskiej 7. Zgodnie z Ewidencją Gruntów i Budynków Starostwa Częstochowskiego, nieruchomość posiada numer ewidencyjny 516/6 oraz powierzchnię 0,1595 ha. Na działce o kształcie trójkąta posadowiony jest budynek jednorodzinny w zabudowie wolnostojącej – parterowy z podpiwniczeniem oraz strychem. Powierzchnia użytkowa budynku, obejmująca parter wynosi 75,43 m2. Na działce znajduje się również budynek gospodarczy, wybudowany w latach 80-tych, murowany z pustaka szarego oraz kamienia, pokrycie dachowe z eternitu.
Suma oszacowania całej nieruchomości wynosi 279 200,00 zł, zaś suma oszacowania udziału w wysokości 1/2, należącego do dłużnika wynosi 139 600,00 zł. Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 93 066,67zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 960,00zł.
Rękojmia może być również złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Częstochowie
59 10201664 3062 0000 2001 4323 z dopiskiem: „Km 143/23, XV Co 788/23”
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, tj. 09-05-2024 r.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 23/35 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego wraz z wypisem z rejestru gruntów oraz mapką, z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI położona: 42-200 Częstochowa, ul. Okrzei 70/13, Termin 23.04.2024r. godz. 10:30

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW CZ1C/00086389/8
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Aneta Szczepańska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-04-2024r. o godz. 10:30 w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, 42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 23/35 w sali nr 22, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku wielorodzinnym. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 50,44 m2. Lokal położony jest na parterze budynku oraz składa się z pokoju, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc. Do lokalu przynależy pomieszczenie piwniczne o pow. 7,88 m2.
Lokal mieszkalny należy do dłużnika: Eduard Mkrtchyan
Adres lokalu: 42-200 Częstochowa, ul. Okrzei 70/13, dla którego Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW CZ1C/00086389/8.

Suma oszacowania wynosi 271 200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 203 400,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 27 120,00zł.

Rękojmia może być również złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Częstochowie 67 10201664 3062 0000 2002 2618 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, z zaznaczeniem sygnatur:
KM 226/18,XV Co 585/23
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Częstochowie 42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 23/35: odpis protokołu oszacowania nieruchomości.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI położona: 42-244 Mstów, Kobyłczyce, . Termin 12.04.2024r.

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW CZ1C/00031685/3
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Aneta Szczepańska na podstawie
art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 12-04-2024r. o godz. 10:30 w Sąd Rejonowy w Częstochowie ul.Dąbrowskiego 23/35, w sali nr 22 odbędzie się pierwsza licytacja 1/4 niewydzielonej części nieruchomości
należącej w 1/4 cz. do dłużnika: Grzegorz Rozpondek
Nieruchomoć gruntowa o pow. 4,3576 ha ,gmina Mstów obręb 0010 Kobyłczyce nr 18 obejmujące działki nr.ewidencyjny 406/2,799/1,854/1,895/1,450,871,881,376,407
położonej: 42-244 Mstów, Kobyłczyce,
dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW CZ1C/00031685/3 [NKW: CZ1C/00031685/3]
Suma oszacowania wynosi 71 850,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 53 887,50zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 185,00zł. Rękojmia może być również złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Częstochowie 56 10201664 3062 0000 2000 3222 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. tj. 11-04-2024 r.
z dopiskiem „XVCo1203/23,Kmp 8/17”
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Częstochowie przy ul. Rocha 90 pok. odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI położona: 42-200 Częstochowa, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 4/3 . Termin 15.03.2024r.

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Aneta Szczepańska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 15-03-2024r. o godz. 09:30 w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, 42-200 CZĘSTOCHOWA, ul. Dąbrowskiego 23/35, w sali nr 22, odbędzie się pierwsza licytacja udziałów w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego,
należących do dłużników: Paweł Jamrozik – udział (1/2) oraz Piotr Jamrozik – udział (1/2)
Wyżej wymienione udziały stanowią całość gospodarczą oraz funkcjonalną i składają się na całe licytowane prawo.
Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego znajduje się na parterze budynku i składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki oraz przedpokoju o łącznej pow. użytkowej 49,00 m2.
Prawo jest położone pod adresem: 42-200 Częstochowa, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 4/3,
Rejestr lokali własnościowych: Częstochowska Spółdzielnia Mieszkaniowa Nasza Praca (adres spółdzielni: 42-200 Częstochowa, ul. Okólna 113a).
Prawo nie posiada urządzonej księgi wieczystej.
Suma oszacowania (całego prawa) wynosi 231 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 173 475,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 130,00zł.
Rękojmia może być również złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Częstochowie 56 10201664 3062 0000 2000 3222 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. tj. 14-03-2024 r.
z dopiskiem „XVCo254/22,Km 32/22”

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 23/35: odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI położona:42-200 Częstochowa, Limanowskiego 4/4 . Termin 16.02.2024r.

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW CZ1C/00119970/9

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Aneta Szczepańska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 16-02-2024 r., o godz. 11:00 w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, 42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 23/35, sala 22 odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: Krystyna Puch,
położonego: 42-200 Częstochowa, Limanowskiego 4/4,
wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej HUTNIK w Częstochowie (Adres spółdzielni: 42-207 Częstochowa, Al. Wojska Polskiego 118)
dla którego Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW CZ1C/00119970/9 [NKW: CZ1C/00119970/9]
Przedmiotem licytacji jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 4, o pow. użytkowej 48,39 m2, położone na pierwszym piętrze trzykondygnacyjnego budynku mieszkalnego w dzielnicy Raków, przy ul. Limanowskiego 4 w Częstochowie, wpisanego w rejestrze lokali własnościowych Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej HUTNIK w Częstochowie. Lokal mieszkalny składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc oraz przynależnej piwnicy. Mieszkanie posiada balkon.
Suma oszacowania wynosi 202 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 151 575,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 210,00 zł. Rękojmia może być również złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział 2 w Częstochowie
77 10201664 3062 0000 2015 2515, z dopiskiem „Km 1525/15, XV Co 789/23”
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, tj. 15-02-2024 r.
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 23/35 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


II LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI położona 42-130 Wręczyca Wielka, ul. Strażacka 11, Wręczyca Wielka . Termin 12.03.2024r.

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI
1/3 NIEWYDZIELONEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI KW nr CZ2C/00001760/1

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Aneta Szczepańska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 12-03-2024 r., o godz. 10:30 w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, 42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 23/35, sala 22 odbędzie się druga licytacja ułamkowej – 1/3 niewydzielonej części nieruchomości gruntowej należącej do dłużnika: Anna Wawrzyniak,
położonej: 42-130 Wręczyca Wielka, ul. Strażacka 11, Wręczyca Wielka,
dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Kłobucku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW CZ2C/00001760/1 [NKW: CZ2C/00001760/1]
Przedmiotem licytacji jest udział 1/3 w nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,2081 ha, zlokalizowanej w woj. śląskim, w pow. kłobuckim, gm. Wręczyca Wielka, obr. 0023 Wręczyca Wielka, przy ul. Strażackiej 11, obejmującej działkę o nr ewidencyjnym 396/1. Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 178,60 m2 oraz zabudową garażowo (71,00 m2) – gospodarczą (14,00 m2).
Suma oszacowania całej nieruchomości wynosi 483 000,00 zł, zaś suma oszacowania udziału w wysokości 1/3, należącego do dłużnika wynosi 161 000,00 zł. Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 107 333,33 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 100,00 zł. Rękojmia może być również złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Częstochowie
60 10201664 3062 0000 7000 4322, z dopiskiem: „Gkm 43/22, XV Co 51/23”
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, tj. 11-03-2024 r.
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 23/35 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI ( udział 1/2 w nieruchomości gruntowej) położona w woj. śląskim, w powiecie częstochowskim, w gminie Mstów, obręb 0004 Cegielnia przy ul. Mstowskiej 7 . Termin 16.02.2024r.

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI 1/2 NIEWYDZIELONEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI nr KW CZ1C/00048563/4
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Aneta Szczepańska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 16-02-2024 r. o godz. 10:45 w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, 42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 23/35, sala 22, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej – 1/2 niewydzielonej części nieruchomości gruntowej należącej do dłużnika: Bartłomiej Knysak,
położonej: 42-244 Cegielnia, ul. Mstowska 7, gm. Mstów,
dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW CZ1C/00048563/4 [NKW: CZ1C/00048563/4]
Przedmiotem licytacji jest udział 1/2 w nieruchomości gruntowej, położona w woj. śląskim, w powiecie częstochowskim, w gminie Mstów, obręb 0004 Cegielnia przy ul. Mstowskiej 7. Zgodnie z Ewidencją Gruntów i Budynków Starostwa Częstochowskiego, nieruchomość posiada numer ewidencyjny 516/6 oraz powierzchnię 0,1595 ha. Na działce o kształcie trójkąta posadowiony jest budynek jednorodzinny w zabudowie wolnostojącej – parterowy z podpiwniczeniem oraz strychem. Powierzchnia użytkowa budynku, obejmująca parter wynosi 75,43 m2. Na działce znajduje się również budynek gospodarczy, wybudowany w latach 80-tych, murowany z pustaka szarego oraz kamienia, pokrycie dachowe z eternitu.
Suma oszacowania całej nieruchomości wynosi 279 200,00 zł, zaś suma oszacowania udziału w wysokości 1/2, należącego do dłużnika wynosi 139 600,00 zł. Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 104 700,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 960,00 zł. Rękojmia może być również złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Częstochowie
59 10201664 3062 0000 2001 4323 z dopiskiem: „Km 143/23, XV Co 788/23”
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, tj. 15-02-2024 r.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 23/35 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego wraz z wypisem z rejestru gruntów oraz mapką, z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ: 42-215 Częstochowa, Al. Armii Krajowej 66/206, Termin 13.02.2024r.

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW CZ1C/00133436/8
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Aneta Szczepańska na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 1066 kpc w egzekucji mającej na celu zniesienie współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-02-2024 r., o godz. 11:00 w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, 42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 23/35, sala 22, odbędzie się pierwsza licytacja udziałów w lokalu mieszkalnym
należących do: Anna Janecka (udział 1/6), Sławomir Zamusiak (udział 1/6) oraz udziału po zmarłej Jolancie Zamusiak (udział 4/6). Wyżej wymienione udziały stanowią całość gospodarczą oraz funkcjonalną i składają się na całą licytowaną nieruchomość.
Nieruchomość położona: 42-215 Częstochowa, Al. Armii Krajowej 66/206,
dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW CZ1C/00133436/8 [NKW: CZ1C/00133436/8]
Przedmiotem licytacji są udziały w lokalu mieszkalnym nr 206, położonym w budynku wielorodzinnym przy Al. Armii Krajowej 66 w Częstochowie. Lokal położony jest na trzeciej kondygnacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi 51,40 mkw. Lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju,łazienki z wc. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 5,40 mkw.
Suma oszacowania całej nieruchomości wynosi 283 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 212 850,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 28 380,00 zł.
Rękojmia może być również złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Częstochowie
57 10201664 3062 0000 2001 5523, z dopiskiem „Km 155/23, XV Co 790/23”
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, tj. 12-02-2024 r.
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 23/35 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy oraz aneks do operatu szacunkowego biegłego sądowego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


II LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ:Częstochowa, Brzezińska 42. Termin 16.02.2024r.

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI UDZIAŁU 9/32 W NIERUCHOMOŚCI
nr KW CZ1C/00097823/3

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Aneta Szczepańska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-02-2024r. o godz.10:30, w budynku Sądu Rejonowego w Częstochowie, mającego siedzibę przy ul. Dąbrowskiego 23/35 w sali nr 22, odbędzie się druga licytacja 9/32 niewydzielonej części nieruchomości, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednokondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym, podpiwniczonym oraz budynkiem gospodarczym – częściowo wyburzonym. Powierzchnia budynku mieszkalnego wynosi 73,09 m2. Powierzchnia całej nieruchomości wynosi 0,2836 ha. Udział 9/32 w nieruchomości należy do dłużnika: GRAŻYNA PLUTA.
Nieruchomość położona: 42-200 Częstochowa, Brzezińska 42,
dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW CZ1C/00097823/3 [NKW: CZ1C/00097823/3]
Suma oszacowania całej nieruchomości wynosi 231 548,00 zł.
Suma oszacowania udziału dłużniczki (9/32) wynosi 65 122,87 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 43 415,25 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 512,29 zł. Rękojmia może być również złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Częstochowie
37 10201664 3062 0000 2005 6720 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg,
tytułem: „sygn. XV Co 2021/22, Km 567/20”
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 23/35: odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


II LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ: Mykanów, LEŚNA 28, Kuźnica Lechowa . Termin 13.02.2024r.

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW CZ1C/00033786/5
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Aneta Szczepańska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 13-02-2024r. o godz.12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Częstochowie mającego siedzibę przy ul. Dąbrowskiego 23/35 w sali nr 22, odbędzie się druga licytacja udziałów w nieruchomości należących do dłużników: Ireny Redlińskiej (udział 4/6), Dawida Redlińskiego (udział 1/6), Rafała Redlińskiego (udział 1/6). Wyżej wymienione udziały stanowią całość gospodarczą oraz funkcjonalną i składają się na całą licytowaną nieruchomość gruntową o pow. 0,5249 ha, obejmującą działki 343,344,345. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, budynkiem garażowym oraz budynkiem gospodarczym.
Nieruchomość położona jest w: 42-233 Mykanów, LEŚNA 28, Kuźnica Lechowa,
dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW CZ1C/00033786/5 [NKW: CZ1C/00033786/5]
Suma oszacowania udziałów, które składają się na całą nieruchomość: 4/6 -196 667,00 zł, 1/6 – 49 166,50 zł, 1/6 – 49 166,50 zł
Suma oszacowania całej nieruchomości wynosi 295 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 196 666,67 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 29 500,00 zł.
Rękojmia może być również złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Częstochowie 21 10201664 3062 0000 2004 3622, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg z zaznaczeniem: „Km 436/22, XV Co 2741/22”
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 23/35: odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Kancelaria Komornika Sądowego w Częstochowie - Aneta Szczepańska
ul. Małopolska 40AA, 42-218 Częstochowa | tel: 343 144 055, 343 243 041 | email: czestochowa.szczepanska@komornik.pl