Licytacje komornicze nieruchomości

 

Na stronie naszej kancelarii znajdą Państwo szczegółowe informacje o aktualnie prowadzonych czynnościach. Są to planowane w najbliższym czasie licytacje komornicze nieruchomości. Informacje te podawane są do publicznej wiadomości na podstawie art. 953 kpc.

Obwieszczenia zawierają takie informacje jak data i godzina licytacji komorniczej, miejsce (zazwyczaj jest to budynek sądu rejonowego), suma oszacowana, cena wywołania, wartość wymaganej rękojmi oraz warunki jej wpłaty, a także opis nieruchomości (powierzchnia, standard, rodzaj zabudowania, stan techniczny, itp.). Do publicznej wiadomości podaje się ponadto nazwisko właściciela nieruchomości (dłużnika).

Nieruchomości można oglądać przed przetargiem w dniach i godzinach wyznaczonych w obwieszczeniu. Do wglądu osób zainteresowanych pozostają również akta postępowania egzekucyjnego.


I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ : 42-223 Mykanów, ul. Zachodnia 54, Radostków Wieś, (nr działki 869),. Termin licytacji 02.07.2019r. godz. 10:00

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW CZ1C/00111582/6

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Aneta Szczepańska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 02-07-2019r. o godz. 10:00 sala 22 w Sądzie Rejonowym w Częstochowie 42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 23/35 odbędzie się pierwsza licytacja 1/3 niewydzielonej części nieruchomości gruntowej zabudowanej
należącej do dłużnika: Oskar Sokoliński
położonej: 42-223 Mykanów, ul. Zachodnia 54, Radostków Wieś, (nr działki 869),
dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW CZ1C/00111582/6 [NKW: CZ1C/00111582/6]
Suma oszacowania wynosi 273 433,30zł,
cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 205 074,98zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 27 343,33zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię należy uiścić na konto depozytowe sądu:
Bank Gospodarstwa Krajowego O. Warszawa 82 11301017 0021 1000 4690 0004 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg z zaznaczeniem XV Co 6623/18 Komornik Szczepańska.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 23/35.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


II LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ w gminie Poczesna . Termin licytacji 01.07.2019r. godz. 9:40

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr CZ1C/00012894/2

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Aneta Szczepańska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 01-07-2019r. o godz. 09:40 sala 22 w Sądzie Rejonowym w Częstochowie 42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 23/35 odbędzie się druga licytacja
wieczystego użytkowania gruntu stanowiącego działki niezabudowane położone w gminie Poczesna. Działki ewid. nr 116/2, 116/4, 116/6, 166/2 w obr. 0004 Huta Stara B; działka ewid nr 821/1 w obr. 0015 Wrzosowa; działki ewid. nr 117/1, 118/1, 119/1, 114/1, 115/1, 235/13, 235/14, 236/3, 237/3, 238/3 239/2, 236/2, 237/2, 122/1, 122/2, 120/3, 120/5, 116/1, 238/2, 134/6, 135 w obr. 0005 Kolonia Brzeziny Wielkie
będące w użytkowaniu wieczystym przez dłużnika: Dantex Sp. z o.o.
dla których Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW CZ1C/00012894/2 [NKW: CZ1C/00012894/2]

Suma oszacowania wynosi 176 700,00zł,
cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 117 800,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 670,00zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię należy uiścić na konto depozytowe sądu:
Bank Gospodarstwa Krajowego O. Warszawa 82 11301017 0021 1000 4690 0004 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg z zaznaczeniem XV Co 6638/18 Komornik Szczepańska.
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 23/35.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ Złoty Potok, ul. Kościuszki 6/4. Termin licytacji 28.05.2019r. godz. 11:00

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW CZ1C/00118797/5

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Aneta Szczepańska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 28-05-2019r. o godz. 11:00 sala 22 w Sądzie Rejonowym w Częstochowie 42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 23/35 odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego (lokal stanowiący odrębną nieruchomość)
należącego do dłużnika: Grażyna Grochala
położonego: 42-253 Złoty Potok, ul. Kościuszki 6/4,
dla którego Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW CZ1C/00118797/5 [NKW: CZ1C/00118797/5]

Suma oszacowania wynosi 76.700,00zł
cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 57.525,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7.670,00zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Rękojmię należy uiścić na konto depozytowe sądu:
Bank Gospodarstwa Krajowego O. Warszawa 82 11301017 0021 1000 4690 0004 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg z zaznaczeniem XV Co 1455/19 Komornik Szczepańska.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 23/35.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


II LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ Blachownia-Ostrowy ,działka 419/5. Termin licytacji 07.06.2019r. godz. 10:45

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW CZ1C/00126288/3

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Aneta Szczepańska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 07-06-2019r. o godz. 10:45 sala 22 w Sądzie Rejonowym w Częstochowie 42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 23/35 odbędzie się druga licytacja 3/4 niewydzielonej części nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem murowanym o przeznaczeniu produkcyjnum, usługowym i gospodarczym dla rolnictwa – stajnią
należącej do dłużnika: MAGDALENA ŁOMZIK-BOROWIK
położonej: 42-290 Blachownia – Ostrowy, działka nr 419/5,
dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW CZ1C/00126288/3 [NKW: CZ1C/00126288/3]

Suma oszacowania wynosi 158.475,00 zł
cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 105.650,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15.847,50 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Rękojmię należy uiścić na konto depozytowe sądu:
Bank Gospodarstwa Krajowego O. Warszawa 82 11301017 0021 1000 4690 0004 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg z zaznaczeniem XV Co 6404/18 Komornik Szczepańska.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 23/35.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ Mykanów, Radostków ul. Słoneczna 2. Termin licytacji 14.05.2019r. godz. 11:00

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr CZ1C/0131402/7

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Aneta Szczepańska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 14-05-2019r. o godz. 11:00 sala 22 w Sądzie Rejonowym w Częstochowie 42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 23/35 odbędzie się pierwsza licytacja 1/3 udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym
należącego do dłużnika: Oskar Sokoliński
położonej: 42-233 Mykanów, ul. Słoneczna 2, Radostków,
dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW CZ1C/00131402/7 [NKW: CZ1C/00131402/7]
Suma oszacowania wynosi 288.466,67zł,
cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 216.350,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 28.846,67zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Rękojmię należy uiścić na konto depozytowe sądu:
Bank Gospodarstwa Krajowego O. Warszawa 82 11301017 0021 1000 4690 0004 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg z zaznaczeniem XV Co 6989/17 Komornik Szczepańska.
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 23/35.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Komornik informuje, że przedmiotowa nieruchomość jest nieruchomością rolną w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U.2012r., poz. 803 ze zm). Nabywca winien spełniać warunki wskazane w treści w/w ustawy (m.in. być rolnikiem indywidualnym lub uzyskać zgodę Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka).


I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ CZĘSTOCHOWA UL.STARZYŃSKIEGO 8/73. Termin licytacji 10.05.2019r. godz. 10:00

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW CZ1C/00120993/6

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Aneta Szczepańska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 10-05-2019r. o godz. 10:00 sala 22 w Sądzie Rejonowym w Częstochowie 42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 23/35 odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika:
Zuzanna Leciak (udział 1/2)
Zofia Leciak (udział 1/2)
położonej: 42-200 Częstochowa, ul. Starzyńskiego 8/73,
dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW CZ1C/00120993/6 [NKW: CZ1C/00120993/6]

Suma oszacowania wynosi 198.900,00zł
cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 149.175,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19.890,00zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Rękojmię należy uiścić na konto depozytowe sądu:
Bank Gospodarstwa Krajowego O. Warszawa 82 11301017 0021 1000 4690 0004 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg z zaznaczeniem XV Co 6608/18 Komornik Szczepańska.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 23/35.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

OPIS NIERUCHOMOŚCI : Lokal mieszkalny nr 73 położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Starzyńskiego 8 w Częstochowie .Budynek wzniesiono w 1984 r w technologii prefabrykowanej W70. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 59,60m2. Lokal usytuowany jest na pierwszym piętrze budynku składającego się z 12 kondygnacji naziemnych oraz jednego podziemnego.
Instalacje : energetyczna, wodociągowa, sanitarna, gazowa, teletechniczna, centralne ogrzewanie, ciepła woda.


Kancelaria Komornika Sądowego w Częstochowie - Aneta Szczepańska
ul. Małopolska 40AA, 42-218 Częstochowa | tel: 343 144 055, 343 243 041 | email: czestochowa.szczepanska@komornik.pl