Licytacje komornicze nieruchomości

 

Na stronie naszej kancelarii znajdą Państwo szczegółowe informacje o aktualnie prowadzonych czynnościach. Są to planowane w najbliższym czasie licytacje komornicze nieruchomości. Informacje te podawane są do publicznej wiadomości na podstawie art. 953 kpc.

Obwieszczenia zawierają takie informacje jak data i godzina licytacji komorniczej, miejsce (zazwyczaj jest to budynek sądu rejonowego), suma oszacowana, cena wywołania, wartość wymaganej rękojmi oraz warunki jej wpłaty, a także opis nieruchomości (powierzchnia, standard, rodzaj zabudowania, stan techniczny, itp.). Do publicznej wiadomości podaje się ponadto nazwisko właściciela nieruchomości (dłużnika).

Nieruchomości można oglądać przed przetargiem w dniach i godzinach wyznaczonych w obwieszczeniu. Do wglądu osób zainteresowanych pozostają również akta postępowania egzekucyjnego.


I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI położona: 42-200 Częstochowa, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 4/3 . Termin 15.03.2024r.

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Aneta Szczepańska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 15-03-2024r. o godz. 09:30 w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, 42-200 CZĘSTOCHOWA, ul. Dąbrowskiego 23/35, w sali nr 22, odbędzie się pierwsza licytacja udziałów w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego,
należących do dłużników: Paweł Jamrozik – udział (1/2) oraz Piotr Jamrozik – udział (1/2)
Wyżej wymienione udziały stanowią całość gospodarczą oraz funkcjonalną i składają się na całe licytowane prawo.
Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego znajduje się na parterze budynku i składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki oraz przedpokoju o łącznej pow. użytkowej 49,00 m2.
Prawo jest położone pod adresem: 42-200 Częstochowa, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 4/3,
Rejestr lokali własnościowych: Częstochowska Spółdzielnia Mieszkaniowa Nasza Praca (adres spółdzielni: 42-200 Częstochowa, ul. Okólna 113a).
Prawo nie posiada urządzonej księgi wieczystej.
Suma oszacowania (całego prawa) wynosi 231 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 173 475,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 130,00zł.
Rękojmia może być również złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Częstochowie 56 10201664 3062 0000 2000 3222 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. tj. 14-03-2024 r.
z dopiskiem „XVCo254/22,Km 32/22”

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 23/35: odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI położona:42-200 Częstochowa, Limanowskiego 4/4 . Termin 16.02.2024r.

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW CZ1C/00119970/9

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Aneta Szczepańska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 16-02-2024 r., o godz. 11:00 w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, 42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 23/35, sala 22 odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: Krystyna Puch,
położonego: 42-200 Częstochowa, Limanowskiego 4/4,
wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej HUTNIK w Częstochowie (Adres spółdzielni: 42-207 Częstochowa, Al. Wojska Polskiego 118)
dla którego Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW CZ1C/00119970/9 [NKW: CZ1C/00119970/9]
Przedmiotem licytacji jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 4, o pow. użytkowej 48,39 m2, położone na pierwszym piętrze trzykondygnacyjnego budynku mieszkalnego w dzielnicy Raków, przy ul. Limanowskiego 4 w Częstochowie, wpisanego w rejestrze lokali własnościowych Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej HUTNIK w Częstochowie. Lokal mieszkalny składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc oraz przynależnej piwnicy. Mieszkanie posiada balkon.
Suma oszacowania wynosi 202 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 151 575,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 210,00 zł. Rękojmia może być również złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział 2 w Częstochowie
77 10201664 3062 0000 2015 2515, z dopiskiem „Km 1525/15, XV Co 789/23”
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, tj. 15-02-2024 r.
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 23/35 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


II LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI położona 42-130 Wręczyca Wielka, ul. Strażacka 11, Wręczyca Wielka . Termin 12.03.2024r.

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI
1/3 NIEWYDZIELONEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI KW nr CZ2C/00001760/1

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Aneta Szczepańska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 12-03-2024 r., o godz. 10:30 w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, 42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 23/35, sala 22 odbędzie się druga licytacja ułamkowej – 1/3 niewydzielonej części nieruchomości gruntowej należącej do dłużnika: Anna Wawrzyniak,
położonej: 42-130 Wręczyca Wielka, ul. Strażacka 11, Wręczyca Wielka,
dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Kłobucku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW CZ2C/00001760/1 [NKW: CZ2C/00001760/1]
Przedmiotem licytacji jest udział 1/3 w nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,2081 ha, zlokalizowanej w woj. śląskim, w pow. kłobuckim, gm. Wręczyca Wielka, obr. 0023 Wręczyca Wielka, przy ul. Strażackiej 11, obejmującej działkę o nr ewidencyjnym 396/1. Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 178,60 m2 oraz zabudową garażowo (71,00 m2) – gospodarczą (14,00 m2).
Suma oszacowania całej nieruchomości wynosi 483 000,00 zł, zaś suma oszacowania udziału w wysokości 1/3, należącego do dłużnika wynosi 161 000,00 zł. Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 107 333,33 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 100,00 zł. Rękojmia może być również złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Częstochowie
60 10201664 3062 0000 7000 4322, z dopiskiem: „Gkm 43/22, XV Co 51/23”
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, tj. 11-03-2024 r.
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 23/35 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI ( udział 1/2 w nieruchomości gruntowej) położona w woj. śląskim, w powiecie częstochowskim, w gminie Mstów, obręb 0004 Cegielnia przy ul. Mstowskiej 7 . Termin 16.02.2024r.

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI 1/2 NIEWYDZIELONEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI nr KW CZ1C/00048563/4
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Aneta Szczepańska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 16-02-2024 r. o godz. 10:45 w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, 42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 23/35, sala 22, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej – 1/2 niewydzielonej części nieruchomości gruntowej należącej do dłużnika: Bartłomiej Knysak,
położonej: 42-244 Cegielnia, ul. Mstowska 7, gm. Mstów,
dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW CZ1C/00048563/4 [NKW: CZ1C/00048563/4]
Przedmiotem licytacji jest udział 1/2 w nieruchomości gruntowej, położona w woj. śląskim, w powiecie częstochowskim, w gminie Mstów, obręb 0004 Cegielnia przy ul. Mstowskiej 7. Zgodnie z Ewidencją Gruntów i Budynków Starostwa Częstochowskiego, nieruchomość posiada numer ewidencyjny 516/6 oraz powierzchnię 0,1595 ha. Na działce o kształcie trójkąta posadowiony jest budynek jednorodzinny w zabudowie wolnostojącej – parterowy z podpiwniczeniem oraz strychem. Powierzchnia użytkowa budynku, obejmująca parter wynosi 75,43 m2. Na działce znajduje się również budynek gospodarczy, wybudowany w latach 80-tych, murowany z pustaka szarego oraz kamienia, pokrycie dachowe z eternitu.
Suma oszacowania całej nieruchomości wynosi 279 200,00 zł, zaś suma oszacowania udziału w wysokości 1/2, należącego do dłużnika wynosi 139 600,00 zł. Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 104 700,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 960,00 zł. Rękojmia może być również złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Częstochowie
59 10201664 3062 0000 2001 4323 z dopiskiem: „Km 143/23, XV Co 788/23”
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, tj. 15-02-2024 r.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 23/35 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego wraz z wypisem z rejestru gruntów oraz mapką, z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ: 42-215 Częstochowa, Al. Armii Krajowej 66/206, Termin 13.02.2024r.

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW CZ1C/00133436/8
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Aneta Szczepańska na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 1066 kpc w egzekucji mającej na celu zniesienie współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-02-2024 r., o godz. 11:00 w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, 42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 23/35, sala 22, odbędzie się pierwsza licytacja udziałów w lokalu mieszkalnym
należących do: Anna Janecka (udział 1/6), Sławomir Zamusiak (udział 1/6) oraz udziału po zmarłej Jolancie Zamusiak (udział 4/6). Wyżej wymienione udziały stanowią całość gospodarczą oraz funkcjonalną i składają się na całą licytowaną nieruchomość.
Nieruchomość położona: 42-215 Częstochowa, Al. Armii Krajowej 66/206,
dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW CZ1C/00133436/8 [NKW: CZ1C/00133436/8]
Przedmiotem licytacji są udziały w lokalu mieszkalnym nr 206, położonym w budynku wielorodzinnym przy Al. Armii Krajowej 66 w Częstochowie. Lokal położony jest na trzeciej kondygnacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi 51,40 mkw. Lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju,łazienki z wc. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 5,40 mkw.
Suma oszacowania całej nieruchomości wynosi 283 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 212 850,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 28 380,00 zł.
Rękojmia może być również złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Częstochowie
57 10201664 3062 0000 2001 5523, z dopiskiem „Km 155/23, XV Co 790/23”
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, tj. 12-02-2024 r.
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 23/35 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy oraz aneks do operatu szacunkowego biegłego sądowego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


II LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ:Częstochowa, Brzezińska 42. Termin 16.02.2024r.

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI UDZIAŁU 9/32 W NIERUCHOMOŚCI
nr KW CZ1C/00097823/3

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Aneta Szczepańska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-02-2024r. o godz.10:30, w budynku Sądu Rejonowego w Częstochowie, mającego siedzibę przy ul. Dąbrowskiego 23/35 w sali nr 22, odbędzie się druga licytacja 9/32 niewydzielonej części nieruchomości, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednokondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym, podpiwniczonym oraz budynkiem gospodarczym – częściowo wyburzonym. Powierzchnia budynku mieszkalnego wynosi 73,09 m2. Powierzchnia całej nieruchomości wynosi 0,2836 ha. Udział 9/32 w nieruchomości należy do dłużnika: GRAŻYNA PLUTA.
Nieruchomość położona: 42-200 Częstochowa, Brzezińska 42,
dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW CZ1C/00097823/3 [NKW: CZ1C/00097823/3]
Suma oszacowania całej nieruchomości wynosi 231 548,00 zł.
Suma oszacowania udziału dłużniczki (9/32) wynosi 65 122,87 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 43 415,25 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 512,29 zł. Rękojmia może być również złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Częstochowie
37 10201664 3062 0000 2005 6720 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg,
tytułem: „sygn. XV Co 2021/22, Km 567/20”
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 23/35: odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


II LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ: Mykanów, LEŚNA 28, Kuźnica Lechowa . Termin 13.02.2024r.

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW CZ1C/00033786/5
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Aneta Szczepańska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 13-02-2024r. o godz.12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Częstochowie mającego siedzibę przy ul. Dąbrowskiego 23/35 w sali nr 22, odbędzie się druga licytacja udziałów w nieruchomości należących do dłużników: Ireny Redlińskiej (udział 4/6), Dawida Redlińskiego (udział 1/6), Rafała Redlińskiego (udział 1/6). Wyżej wymienione udziały stanowią całość gospodarczą oraz funkcjonalną i składają się na całą licytowaną nieruchomość gruntową o pow. 0,5249 ha, obejmującą działki 343,344,345. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, budynkiem garażowym oraz budynkiem gospodarczym.
Nieruchomość położona jest w: 42-233 Mykanów, LEŚNA 28, Kuźnica Lechowa,
dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW CZ1C/00033786/5 [NKW: CZ1C/00033786/5]
Suma oszacowania udziałów, które składają się na całą nieruchomość: 4/6 -196 667,00 zł, 1/6 – 49 166,50 zł, 1/6 – 49 166,50 zł
Suma oszacowania całej nieruchomości wynosi 295 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 196 666,67 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 29 500,00 zł.
Rękojmia może być również złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Częstochowie 21 10201664 3062 0000 2004 3622, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg z zaznaczeniem: „Km 436/22, XV Co 2741/22”
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 23/35: odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Kancelaria Komornika Sądowego w Częstochowie - Aneta Szczepańska
ul. Małopolska 40AA, 42-218 Częstochowa | tel: 343 144 055, 343 243 041 | email: czestochowa.szczepanska@komornik.pl