Licytacje komornicze ruchomości

 

Zajęte w postępowaniu egzekucyjnym mienie dłużnika wystawiane jest na sprzedaż w drodze przetargu. Wszystkie planowane licytacje komornicze podawane są z odpowiednim wyprzedzeniem do publicznej wiadomości – tak, by każda osoba zainteresowana mogła zapoznać się z przedmiotem przetargu oraz warunkami przystąpienia do niego.

Na naszej stronie znajdą Państwo informacje o licytacjach ruchomości w Częstochowie. Każde obwieszczenie zawiera wartość oszacowaną przejętego mienia, cenę wywoławczą, a także wysokość wymaganej rękojmi, która jest warunkiem przystąpienia do przetargu. Znajdą tu Państwo również dokładny opis ruchomości, a także miejsce i datę planowanej aukcji.

Należy pamiętać, że do przetargu nie mogą przystąpić małżonkowie, rodzice, rodzeństwo oraz dzieci dłużnika i komornika, a także osoby obecne na aukcji w charakterze urzędowym.

I LICYTACJA RUCHOMOŚCI. Termin 24.04.2024r. godz. 10:00

 
OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Aneta Szczepańska podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-04-2024r. o godz. 10:00 pod adresem: 42-200 Częstochowa, ul. Makuszyńskiego 99C
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp.
Nazwa ruchomości

FIAT DUCATO
.nr rej. SC643AF, VIN ZFA25000002245107, rok produkcji 2012, Przebieg szacowany 485000 km, 96kW (131 KM), 4 drzwiowy, 3 osobowy

wartość szacunkowa 22 386,00 zł. *) **)
Cena wywołania 16 789,50 zł. *) **)

*) cena za sztukę
**) kwota brutto zawiera podatek VAT (23%)

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania. Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 23-04-2024 r.
Rękojmię należy uiścić na konto komornika w wysokości 2 238,60 zł:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Częstochowie 05 10201664 3062 0000 1000 7223
z zaznaczeniem Kms 72/23
Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy.W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc) Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.
UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

I LICYTACJA RUCHOMOŚCI. Termin 13.04.2023r. godz. 10:00

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Aneta Szczepańska podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-04-2023r. o godz. 10:00 w hangarze Klubu Sportów Lotniczych „Orzeł”, Konopiska ul. Rolnicza 3
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Nazwa ruchomości
Samolot typu Cessna 172 M nr seryjny 17264137, dawny
znak rej. SP-FPT, uszkodzony – po kapotażu
wartość szacunkowa 25 000,00 zł
cena wywołania 18 750,00 zł

*) cena za sztukę
Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.
Zgodnie z art. 8671 kpc, przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania ( 2 500,00 zł), najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Rękojmię należy wpłacić w kasie kancelarii lub na konto komornika:
PKO BP S.A. 61 1020 1664 0000 3402 0406 9282
z dopiskiem: rękojmia Km 489/19
Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.
Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

I LICYTACJA RUCHOMOŚCI. Termin 19.04.2023r. godz. 10:00

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Aneta Szczepańska podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-04-2023r. o godz. 10:00 pod adresem: 42-224 Częstochowa, Michałowskiego 17 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Nazwa ruchomości
Renault Clio Alize, kol. niebieski, 2017 nr rej.
WE653SL,VIN VF15RKJ0A59127338, data pierwszej rejestracji: 30-01-2018 r, hatchback -5 drzwi, 90 KM

Wartość szacunkowa 32.800,00 zł.
Cena wywołania 24.600,00 zł.

UWAGA:
Drogomierz podczas badania wskazywał: 520 297 km
Stan licznika jest szacowany na 154 000 km.
Przy wymianie sterownika wtrysku, prawdopodobnie doszło do powielenia błędnego zapisu stanu drogomierza.

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania. Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 18-04-2023 r.
Rękojmię należy uiścić na konto komornika w wysokości 3 280,00 zł:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Częstochowie 45 10201664 3062 0000 2000 0122 z zaznaczeniem Km 1/22
Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy.W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc) Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.
UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

I LICYTACJA RUCHOMOŚCI. Termin 24.06.2022r. godz. 10:00

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Aneta Szczepańska podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-06-2022r. o godz. 10:00 w lokalu:
42-200 Częstochowa, Morsztyna 11
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

sprężarka SPECAIR
2 [szt.]
Wartość szacunkowa 307,50 *) **)
Cena wywołania 230,63

Pilarka tarczowa Bosch GKS 190
1 [szt.]
Wartość szacunkowa 430,50 *) **)
Cena wywołania 322,88

Młot udarowy MAKITA HM0871C
1 [szt.]
Wartość szacunkowa 430,50 *) **)
Cena wywołania 322,88

Agregat prądotwórczy Stanley SG 3200
1 [szt.]
Wartość szacunkowa 1 107,00 *) **)
Cena wywołania 830,25

agregat prądotwórczy Stanley SG 3100 Basic
1 [szt.]
Wartość szacunkowa 1 045,50 *) **)
Cena wywołania 784,13

Sprężarka Metabo
2 [szt.]
Wartość szacunkowa 861,00 *) **)
Cena wywołania 645,75
*) cena za sztukę
**) cena zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.
Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.  Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).
Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)
Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT

I LICYTACJA RUCHOMOŚCI. Termin 23.06.2022r. godz. 10:00

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Aneta Szczepańska podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-06-2022r. o godz. 10:00 w lokalu: 42-100 Kłobuck, ul. Głowackiego 14
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Wartość szacunkowa PLN
Cena wywołania PLN
Telewizor Samsung 28″

Wartość szacunkowa PLN250,00
Cena wywołania 187,50

Telewizor LG 42″
Wartość szacunkowa PLN300,00
Cena wywołania 225,00

Laptop MSI GE700
Wartość szacunkowa PLN500,00
Cena wywołania 375,00

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.
Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.  Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).
Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

I LICYTACJA RUCHOMOŚCI. Termin 28.04.2022r. godz. 10:00

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Aneta Szczepańska podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-04-2021 r. o godz. 10:00, pod adresem 42-200 Częstochowa ul. F. Focha 52
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

 

Lp. Nazwa ruchomości Ilość Wartość szacunkowa PLN Cena wywołania
PLN
1 biurko kol. brązowego 1 [szt.] 150,00 *) 112,50
2 regał na ksiązki kol. brązowego 1 [szt.] 150,00 *) 112,50
3 komoda kol. brązowego 1 [szt.] 100,00 *) 75,00
4 krzesło obrotowe kol. czrnego 1 [szt.] 100,00 *) 75,00
5 walizka podróżna firmy Caribee 1 [szt.] 100,00 *) 75,00
6 Niszczarka Ednet 1 [szt.] 100,00 *) 75,00
7 Odkurzacz Zelmer 1 [szt.] 150,00 *) 112,50
8 Lodówka BEKO model nr CSA240M21W 1 [szt.] 800,00 *) 600,00
9 Pralka Whirlpool AWO/D 043 1 [szt.] 1 000,00 *) 750,00
10 Manekin – stojak na ubranie kol. białego 1 [szt.] 50,00 *) 37,50
11 Manekin – stojak na ubranie kol. czrnego 1 [szt.] 60,00 *) 45,00
12 Pawilon 3x3m 1 [szt.] 500,00 *) 375,00
13 statyw firmy Studder.eu, kol. czarny 6 [szt.] 60,00 *) 45,00
14 baner konferencyjny 1 [szt.] 120,00 *) 90,00
15 regał metalowy 6 [szt.] 100,00 *) 75,00
16 sztuczne podłoże kwiatowe/gąbka firmy Markus 20 [szt.] 1,50 *) 1,13

 

*) cena za sztukę
Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.
Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania ruchomości jest niższa niż pięć tysięcy złotych.  Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)
UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

 

I LICYTACJA RUCHOMOŚCI. Termin 18.05.2022r. godz. 10:00

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Aneta Szczepańska podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-05-2022r. o godz. 10:00 w lokalu: Sklep Omega Music, 42-202 Częstochowa, ul. 1 Maja 9A, odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp. Nazwa ruchomości Ilość Wartość szacunkowa PLN Cena wywołania
PLN
1 Keybord KETRON SD 7 NOWY – nieużywany 1 [szt.] 14 000,00 **) 10500
2 Power Mixer Dynacord DC-PM600-3-MIG NOWY –
nieużywany
1 [szt.] 6 000,00 **) 4500
3 Dynacord VL-152 – dwudrożna kolumna pasywna,
NOWY – nieużywany
2 [szt.] 9 000,00 *) **) 6750
4 wzmacniacz mocy Dynacord L2800 NOWY –
nieużywany
2 [szt.] 5 500,00 *) **) 4125
5 wzmacniacz mocy Dynacord L3600 NOWY –
nieużywany
1 [szt.] 6 500,00 **) 4875
6 Dynacord Powermate 1600 NOWY – nieużywany 1 [szt.] 14 000,00 **) 10500
7 Allen&Heath ZED 14 mikser dźwięku NOWY –
nieużywany
1 [szt.] 1 680,00 **) 1260
8 Galaxian Gem IR (sprzęt oświetleniowy) NOWY –
nieużywany
2 [szt.] 960,00 *) **) 720
9 Sterownik WiFly NE1 NOWY – nieużywany 1 [szt.] 1 150,00 **) 862,5
10 DS-1800RGB – laser NOWY – nieużywany 1 [szt.] 4 399,00 **) 3299,25
11 PX-860BK PRIVIA – Pianino cyfrowe NOWY –
nieużywany
1 [szt.] 5 000,00 **) 3750
12 Kolumna basowa AMPEG NOWY – nieużywany 1 [szt.] 6 500,00 **) 4875
13 Casio Cdp S350 Pianino NOWY – nieużywany 1 [szt.] 2 699,00 **) 2024,25
14 AMERICAN DJ KAOS – Efekt świetlny NOWY –
nieużywany
2 [szt.] 4 000,00 *) **) 3000
15 Gitara basowa Music Man kol. szary NOWY –
nieużywany
1 [szt.] 1 500,00 **) 1125
16 Gitara basowa Sandberg NOWY – nieużywany 1 [szt.] 6 000,00 **) 4500
17 Gitara basowa Spector NOWY – nieużywany 1 [szt.] 8 000,00 **) 6000
18 Gitara akustyczna Takamine NOWY – nieużywany 1 [szt.] 5 500,00 **) 4125
19 Takamine P2DC gitara akustyczna NOWY –
nieużywany
1 [szt.] 5 500,00 **) 4125
20 Gitara elektryczna Ibzanez AR 325 NOWY –
nieużywany
1 [szt.] 3 000,00 **) 2250
21 Gitara elektryczna EPIPHONE NOWY – nieużywany 1 [szt.] 3 000,00 **) 2250
22 Gitara Deceiver NOWY – nieużywany 1 [szt.] 3 000,00 **) 2250
23 Gitara Ibanez RG350 NOWY – nieużywany 1 [szt.] 2 500,00 **) 1875
24 Gitara Dean Pro Evo NOWY – nieużywany 1 [szt.] 3 000,00 **) 2250
25 Gitara DMT Deceiver NOWY – nieużywany 1 [szt.] 3 500,00 **) 2625
26 Gitara Fender Jackson NOWY – nieużywany 1 [szt.] 2 900,00 **) 2175
27 Gitara Indie kolor granatowy NOWY – nieużywany 1 [szt.] 4 000,00 **) 3000
28 wzmacniacz Mark Bass R500 NOWY – nieużywany 1 [szt.] 4 500,00 **) 3375
29 wzmacniacz Mark bass Little Mark 3 NOWY –
nieużywany
1 [szt.] 2 000,00 **) 1500
30 wzmacniacz Little Mark 250 NOWY – nieużywany 1 [szt.] 2 500,00 **) 1875
31 wzmacniacz Fender DeVille NOWY – nieużywany 1 [szt.] 6 500,00 **) 4875
32 FENDER BANDMASTER VM NOWY – nieużywany 1 [szt.] 3 500,00 **) 2625
33 wzmacniacz Peavey Classic 30 NOWY – nieużywany 1 [szt.] 3 500,00 **) 2625
34 wzmacniacz Peavey Classic 50 NOWY – nieużywany 1 [szt.] 4 900,00 **) 3675
35 Mikrofon Shure KSM 9 NOWY – nieużywany 1 [szt.] 2 600,00 **) 1950
36 Mikrofon Audio-Technica AT4040 NOWY –
nieużywany
1 [szt.] 1 950,00 **) 1462,5
37 mikrofon Neumann KMS 104 NOWY – nieużywany 1 [szt.] 2 500,00 **) 1875
38 SHURE PSM 300 system douszny NOWY – nieużywany 1 [szt.] 3 800,00 **) 2850
39 SHURE SM COMBO system bezprzewodowy NOWY –
nieużywany
1 [szt.] 2 600,00 **) 1950
40 XS WIRELESS 2 system koncertowy SENNHEISER NOWY
– nieużywany
1 [szt.] 1 890,00 **) 1417,5
41 XS WIRELESS 2 INSTRUMENT SET Sennheiser NOWY –
nieużywany
1 [szt.] 1 690,00 **) 1267,5
42 American DJ Ikon Profile – reflektor profilowy
NOWY – nieużywany
1 [szt.] 1 100,00 **) 825

 

*) cena za sztukę , **) kwota brutto zawiera podatek VAT
Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania. Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Rękojmię (10% wartości szacunkowej licytowanego przedmiotu), należy uiścić na konto komornika:
PKO Oddział 2 w Częstochowie 61 1020 1664 0000 3402 0406 9282 z zaznaczeniem: Km 341/21 imię i nazwisko licytanta lub nazwa
Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).
Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy.
W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc) Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.
UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

 

I LICYTACJA RUCHOMOŚCI. Samochód Ciężarowy Mercedes Benz Atego . Termin 11.05.2022r. godz. 11:00

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Aneta Szczepańska podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-05-2022r. o godz. 11:00 w lokalu:
42-231 Nowa Rybna, ul. Prosta 4 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

SAMOCHÓD CIĘŻAROWY MERCEDES-BENZ ATEGO 122 3L
ROK PROD. 2004 KOLOR: BEŻOWY / KREMOWY
.nr rej. SCZ77LA, VIN WDB9702581K974585, kolor beżowy / kremowy
1 [szt.]
wartość szacunkowa 51 537,00
*) **)
cena wywołania 38 652,75

*) cena za sztukę
**) kwota brutto zawiera podatek VAT
Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania. Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Rękojmię należy uiścić na konto komornika w wysokości 5 153,70 zł.:
PKO Oddział 2 w Częstochowie 61 1020 1664 0000 3402 0406 9282 z zaznaczeniem Km 809/17

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).
Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy.
W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc) Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.
UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

I LICYTACJA RUCHOMOŚCI. Renault Midium . Termin 23.02.2022r. godz. 11:00

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Aneta Szczepańska podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-02-2022 r. o godz. 11:00 pod adresem: 42-233 Mykanów, ul. Współczesna 26, odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należącejdo dłużnika i składających się z:

RENAULT MIDLUM 180.12/B
nr rej. SCZXR74, VIN VF642AEA000019871, rok produkcji 2005,

Wartość szacunkowa 13.200,00 zł.
Cena wywołania 9.900,00 zł.

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.
Zgodnie z art. 8671 kpc, przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania ( Renault Midlum- 1 320,00 zł), najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)
UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

I LICYTACJA RUCHOMOŚCI. Termin 28.02.2022 godz. 12:00

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI
OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Aneta Szczepańska podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-02-2022r. o godz. 12:00 pod adresem:
Częstochowa, Morsztyna 11
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Sprężarka SPECAIR 2 [szt.]
wartość szacunkowa 307,50 *) **)
cena wywołania 230,63**)

Pilarka tarczowa Bosch GKS 190 1 [szt.]
wartość szacunkowa 430,50 **)
cena wywołania 322,88**)

Młot udarowy MAKITA HM0871C 1 [szt.]
wartość szacunkowa 430,50 **)
cena wywołania 322,88**)

Agregat prądotwórczy Stanley SG 3200 1 [szt.]
wartość szacunkowa 1 107,00 **)
cena wywołania 830,25**)

Agregat prądotwórczy Stanley SG 3100 Basic 1 [szt.]
wartość szacunkowa 1 045,50 **)
cena wywołania 784,13**)

Sprężarka Metabo 2 [szt.]
wartość szacunkowa 861,00 *) **)
cena wywołania 645,75**)

*) cena za sztukę
**) cena z awiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.  Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).
Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)
Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.
UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.


Kancelaria Komornika Sądowego w Częstochowie - Aneta Szczepańska
ul. Małopolska 40AA, 42-218 Częstochowa | tel: 343 144 055, 343 243 041 | email: czestochowa.szczepanska@komornik.pl