Właściwość terytorialna

 

Obszar, na którym działa Komornik Aneta Szczepańska to obszar miasta Częstochowy oraz powiat częstochowski (gminy: Blachownia, Janów, Kamienica Polska, Kłomnice, Konopiska, Kruszyna, Mstów, Mykanów, Olsztyn, Poczesna, Rędziny, Starcza), a także powiat kłobucki (gminy: Kłobuck, Krzepice, Lipie, Miedźno, Opatów, Panki, Popów, Przystajń, Wręczyca Wielka). Jest to obszar właściwości sądu rejonowego w Częstochowie.

Na podstawie art. 10 ust.1 Ustawy z 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych, na wniosek wierzyciela, w sprawach z zakresu wykonywania orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego oraz w sprawach o wykonanie wykonywanie innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności; komornik ma prawo działać na obszarze właściwości sądu apelacyjnego.

Wierzyciel, dokonując wyboru komornika winien złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji wraz z oświadczeniem, że korzysta z prawa wyboru komornika. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego.
Komornik Sądowy Aneta Szczepańska jest uprawniona do przyjmowania wniosków o prowadzenie egzekucji poza rewirem.


Kancelaria Komornika Sądowego w Częstochowie - Aneta Szczepańska
ul. Małopolska 40AA, 42-218 Częstochowa | tel: 343 144 055, 343 243 041 | email: czestochowa.szczepanska@komornik.pl