Wnioski

 
Warunkiem wszczęcia postępowania egzekucyjnego jest złożenie przez wierzyciela wypełnionego i podpisanego wniosku egzekucyjnego wraz z oryginałem tytułu wykonawczego zaopatrzonym w klauzulę wykonalności.

We wniosku, oprócz danych podstawowych (imię i nazwisko/nazwa dłużnika, adres) należy podać wszelkie inne znane informacje na temat dłużnika, które mogą pomóc w prowadzeniu egzekucji (np. numery NIP, PESEL, REGON, czy prowadzi działalność gospodarczą i pod jaką nazwą, miejsce pracy, czy pobiera emeryturę lub rentę, rachunki bankowe, czy posiada samochody lub inne wartościowe ruchomości itp).

Od 1 stycznia 2019r. obowiązuje wzór wniosku egzekucyjnego :
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularz-wniosku-o-wszczecie-egzekucji-oraz-skargi-na-czynnosci-komornika


Kancelaria Komornika Sądowego w Częstochowie - Aneta Szczepańska
ul. Małopolska 40AA, 42-218 Częstochowa | tel: 343 144 055, 343 243 041 | email: czestochowa.szczepanska@komornik.pl